Všeobecné obchodní podmínky CZ VEHA - PNEU s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti CZ VEHA - pneu s.r.o., IČ: 211 94 912, se sídlem: Úlehlova 3091/2, Brno, PSČ 628 00,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C 137831.

 

1.    Všeobecná ustanovení

 

1.1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách pneumatik, duší, límců, disků, hutního materiálu a dalšího zboží (dále jen „zboží“) ze sortimentu společností CZ VEHA - PNEU s.r.o. (dále jen „prodávající“) třetím osobám (dále jen „kupující) vznikající na základě uzavřené kupní smlouvy, a to i smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, včetně smluv uzavřených prostřednictvím internetového obchodu (dále také „Smlouva“). VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, taktéž Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.2.    Podrobné údaje prodávající jsou následující:

Firma: CZ VEHA - PNEU s.r.o. 
Sídlem: Úlehlova 3091/2, Brno, PSČ 628 00, 
IČ: 21194912 
DIČ: CZ21194912
Kontaktní email: pneu@czvehapneu.cz
Kontaktní telefon: +420 541 236 755 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. C/32074. 

Prodávající je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti.

1.3.    Kupující – spotřebitel je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-podnikatele, jak je definován v následujícím odstavci (1.4.) těchto obchodních podmínek.

1.4.    Kupující – podnikatel je takový kupující, který je podnikatelem a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá Smlouvu související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.5.    Výslovná ujednání uzavřené Smlouvy se použijí mezi prodávajícím a kupujícím přednostně před těmito VOP. Uzavřením Smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto VOP jsou nedílnou součástí každé uzavřené Smlouvy.

1.6.    Právní vztahy vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem, včetně vzniku takového vztahu. Pro otázky neupravené Smlouvou ani těmito VOP bude užito ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen OZ). V případě, že je kupující spotřebitel, řídí se vztahy stran též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a zvláštními ustanoveními občanského zákoníku o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 až § 2174). V případě, že by jakákoliv ustanovení těchto VOP sama či v kombinaci s jinými ustanoveními, omezovala práva kupujícího spotřebitele v rozporu s těmito ustanoveními zákonů, pro vztah stran se neužijí. 

 

2.    Zvláštní ustanovení pro Internetový obchod 

 

2.1.    Internetový obchod (dále e-shop) je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.czveha.cz/sortiment, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky. 

2.2.    Na základě registrace kupujícího v e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Webové rozhraní obchodu umožňuje objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. Některé z funkcí e-shopu jsou však dostupné pouze registrovaným uživatelům.   

2.3.    Při registraci a při objednávání zboží v e-shopu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Kupující je povinen údaje uvedené při registraci v uživatelském účtu při jakékoliv jejich změně aktualizovat.

2.4.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající je oprávněn uživatelský účet bez uvedení důvodu zrušit, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy.

2.6.    Kupující bere na vědomí, že e-shop nemusí být nepřetržitě dostupný, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

2.7.    Veškerá prezentace zboží umístěná v e-shopu je informativního charakteru a nejedná se o závaznou nabídku uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 1732 OZ a prodávající tak není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. 

2.8.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu, s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího zboží dodat. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.9.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.10.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.    Vznik kupní smlouvy

 

3.1.    Jednotlivé Kupní smlouvy jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zpravidla telefonicky, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu prodávajícího. Při objednávání zboží kupující potvrdí:

3.1.1.    Obsah „nákupního košíku“, tedy specifikaci zboží obsaženého v košíku, jeho cenu a počet kusů, 

3.1.2.    Zvolí způsob a místo dodání objednaného zboží včetně nákladů spojených s dodáním zboží, popř. osobní odběr.
Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Takto uskutečněná objednávka je považována ze strany kupujícího za závazný návrh uzavření kupní smlouvy.

3.2.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.3.    Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení závazné objednávky prodávajícímu, že ji nepřijímá, mění nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh učiněný kupujícím v závazné objednávce byl prodávajícím přijat. 

3.4.    V případě, že se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno, jakož i v dalších případech, kdy prodávající není schopen závaznou objednávku zčásti či zcela plnit platí, že smlouva je uzavřena pouze v rozsahu části objednávky, ve které je plnění možné. Prodávající se v těchto případech zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž se vyskytla překážka plnění.

3.5.    Kupující je oprávněn závaznou objednávku přijatou prodávajícím měnit či odvolávat (stornovat) jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednaného zboží kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil prodávající).

 

4.    Práva a povinnosti stran kupní smlouvy


4.1.    Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě) a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, převzetí písemně potvrdit, a včas za něj zaplatit kupní cenu včetně dopravného dle předem sjednaných podmínek (splatnost, forma úhrady).

 

5.    Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

 

5.1.    Místem dodání zboží je sídlo nebo provozovna prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3.    Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího, nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím. To neplatí v případě, že kupujícím je spotřebitel, kterému je zboží dodáno, až mu je přepravce předá. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4.    Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5.    V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v sídle či provozovně prodávajícího či je mu dodáno osobně prodávajícím, potvrdí kupující jeho převzetí na dodacím listu, který obsahuje mimo jiné identifikační údaje a podpis kupujícího.

5.6.    Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží v souladu s § 2104 OZ a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství, zkontrolovat neporušenost obalů zboží, a případné vady oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 24 hodin od přechodu nebezpečí škody na zboží. Má se za to, že zjevné vady a vady v množství zboží oznámené až po této lhůtě nemělo plnění v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, ani nevznikly porušením povinnosti prodávajícího a takové vady tedy nezakládají právo kupujícího z vadného plnění a nebude k nim přihlíženo. 

5.7.    V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce či dodací list a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího, to však jen v případě, kdy nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího později, než jak je uvedeno v odst. 8.6 VOP.

 

6.    Dodací lhůty

 

6.1.    Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží dle uzavřené smlouvy (akceptované objednávky) dodáno v následujících lhůtách:

a)    zboží, které bude mít prodávající na skladě, dodá zpravidla nejpozději do čtrnácti dnů ode dne přijetí závazné objednávky od prodávajícího,
b)    zboží, které nebude mít prodávající na skladě, bude prodávajícím bez zbytečného odkladu obstaráno. O této skutečnosti vyrozumí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího, a to s uvedením předpokládaného termínu dodání. V případě, že kupující nevznese písemně námitky proti předpokládanému termínu dodání sdělenému prodávajícím, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po obdržení vyrozumění, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.

6.2.    Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího.

6.3.    Má-li kupující u prodávajícího splatné dluhy (nevyrovnané faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě objednávek přijatých před vznikem či splatností těchto dluhů. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího se zaplacením dluhu se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 9 těchto VOP tím není dotčeno.

 

7.    Kupní cena

 

7.1.    Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v souladu se Smlouvou je smluvena na základě ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, v podrobnostech platí dohoda smluvních stran, přičemž kupující s takto určenou kupní cenou bez výhrad souhlasí.

7.2.    V ceníku prodávajícího je u jednotlivých cen uvedena cena bez DPH i včetně DPH (prodávající je plátcem DPH). Součástí ceny nejsou náklady na dodání zboží zákazníkovi, pokud je dodání ujednáno mimo provozovnu prodávajícího. Cena za dopravu zboží je stanovena individuálně prodávajícím, případně dohodou smluvní stran. Konečnou kupní cenou je rozuměna cena konečná navýšená o tyto položky. 

 

8.    Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

 

8.1.    Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. ceny dopravy:
a)    platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího,
b)    platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,
c)    platbu zálohově předem na základě tzv. proforma faktury
d)    platbu dobírkou
Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, platí, že strany sjednaly platbu ve formě bezhotovostního převodu na účet prodávajícího předem – tzv. proforma fakturou.

8.2.    V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná ve lhůtě vyznačené na faktuře či promofaktuře.

8.3.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

8.4.    Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího.

8.5.    Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, výši ceny za dopravu, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

8.6.    Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy až do výše celé kupní ceny, a to zejména pokud se jedná o nestandardní zboží či zboží upravované dle přání kupujícího, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzvu k platbě předem. Po dobu do uhrazení požadované zálohy kupujícím není prodávající v prodlení s plněním svých závazků, termín dodání pozastavených dodávek se současně o tuto dobu prodlužuje. 

8.7.    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny.

8.8.    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím věci nebo okamžikem, kdy je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak okamžikem, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci, a to i v případě, že místem plnění dle dohody stran je místo odlišné od provozovny prodávajícího, ustanovení § 2123 OZ odst. 1. se v takovém případě nepoužije. 

 

9.    Sankce

 

9.1.    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

9.2.    V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou dluhu vůči prodávajícímu delšího 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

9.3.    Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

 

10.    Záruky a reklamační řád a následky odstoupení od smlouvy

 

10.1.    Prodávající poskytuje na nové a bezvadné zboží záruku za jakost ve lhůtě 24 měsíců, tedy za to, že dodané zboží bude po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé z běžného opotřebení zboží.

10.2.    Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi či působením třetích osob. Prodávající v žádném případě neodpovídá za škodu způsobenou vadným zbožím na majetku kupujícího či třetí osoby.

10.3.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

10.4.    U zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta, na vady odpovídající opotřebení zboží způsobeného jeho obvyklým užíváním ke dni převzetí zboží u použitého zboží, na vady vyplývající z povahy zboží (degradace kvality nových pneumatik staršího data výroby). 

10.5.    Práva a povinnosti smluvních stran v případě Smlouvy uzavřené s kupujícím – spotřebitelem, ohledně práv z vadného plnění, resp. záruky poskytované prodávajícím, se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

10.6.    Kupující převzetím zboží stvrzuje, že převzal i technickou dokumentaci k přebíranému zboží, s jejímž obsahem se seznámil. Jednání kupujícího nebo třetí osoby, které umožnil se zbožím nakládat, v rozporu s technickou dokumentací je důvodem k neuznání reklamace.

10.7.    Uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“) množství a jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněny dle odst. 5.5 a čl. 5.6 VOP. Reklamace ostatních vad musí být kupujícím uplatněny u reklamačního technika prodávajícího v záruční lhůtě dle odst. 10.1 VOP, a to neprodleně po vyskytnutí se vady. 

10.8.    Práva z vadného plnění je kupující ze zákona oprávněn uplatnit osobně (vč. předání reklamovaného zboží do dispozice prodávajícího k posouzení vady) u prodávajícího na adrese jeho sídla podnikání, i na adrese provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Prodávající nad rámec těchto možností umožňuje též uplatnit reklamaci telefonicky, e-mailem nebo doporučeným dopisem. Reklamační technik v takovém případě sdělí kupujícímu další postup pro zahájení reklamace. Takový postup bude obvykle mít následující kroky:
a)    vyplnění příslušného reklamačního protokolu kupujícím, a to v závislosti na výrobci a typu zboží,
b)    poskytnutí kopie platného velkého technického průkazu vozidla nebo stroje, u něhož bylo zboží použito,
c)    doručení reklamovaného zboží do skladu prodávajícího na náklady kupujícího, pokud však není s reklamačním technikem dohodnuto jinak. V případě, že by doručení reklamovaného zboží do skladu prodávajícího bylo spojeno s neúměrnými náklady, lze po dohodě s prodávajícím vyhotovit pro účely reklamace fotografie vadného zboží a dalších okolností, to však jen dle přesných pokynů reklamačního technika.  

10.9.    Kupující je povinen v souvislosti s reklamací pravdivě uvést všechny podrobnosti týkající se vady zboží, přičemž nesmí zamlčet žádné relevantní informace ohledně stavu zboží. Reklamace je zahájena ve chvíli, kdy reklamační technik obdrží od kupujícího všechny potřebné doklady k jejímu vyřízení. 

10.10.    Má se za to, že případné skryté či záruční vady dodaného zboží jsou vzhledem k povaze zboží vždy nepodstatným porušením smlouvy, vždy v případě, že je prodávající schopen takovou vadu odstranit či předmět plnění vyměnit za bezvadný. V takovém případě prodávající vyřeší reklamaci tímto způsobem. Vyjádření k reklamaci a informaci o případném přiznání nároku z vad zboží poskytne prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamace. V případě marného uplynutí této lhůty, stejně jako v případě, že se jedná o vadu, kterou není možné odstranit opravou či výměnou zboží, má kupující právo dle § 2107 odst. 3. OZ. 

10.11.    Na vyřízení reklamace se v ostatním použijí ustanovení § 2099 a násl. OZ.

 

11.    Odstoupení od smlouvy

 

11.1.    Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech, kdy to umožňuje Smlouva, tyto VOP či zákon. 

11.2.    V případě, že kupujícím je spotřebitel a smlouva je uzavírána za okolností dle § 1820 OZ, je spotřebitel oprávněn v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 

11.3.    Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají jeho doručením druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti kupujícího nahradit prodávajícímu vzniklou škodu i smluvní pokutu dle VOP.

11.4.    Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž kupující je povinen vrátit plnění poskytnuté prodávajícím na adresu Úlehlova 3091/2, 628 00 Brno-Líšeň (dále jen jako „sklad prodávajícího“). Prodávající je oprávněn započíst nárok na náhradu škody vzniklé na zboží proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 

11.5.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

11.6.    Ostatní lhůty a náležitosti odstoupení se řídí zákonem. 

11.7.    Prodávající umožňuje kupujícímu v individuálních případech po předchozí dohodě stran vyměnit či vrátit bezvadné zboží v nepoškozeném stavu. Kupující je povinen takové zboží dopravit zpět prodávajícímu na své vlastní náklady.

 

12.    Ochrana osobních údajů


12.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

12.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, obchodní jméno, adresa bydliště, adresa sídla podnikání, IČ, DIČ, email a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

12.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu a pro marketingové účely prodávajícího. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.  Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

12.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené v e-shopu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5.    Kupující souhlasí s tím, že prodávající jako zpracovatel může zpracováním osobních údajů kupujícího pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající je oprávněn poskytnout zpracovávané osobní údaje jiným subjektům s ním majetkově propojeným a subjektům provádějícím doručení zboží zákazníkovi.

12.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat. 

12.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8.    Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

12.9.    Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům. Kupující jako subjekt údajů může prodávajícího požádat o vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 ZOOÚ, a to pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování. Kupující může v této souvislosti požadovat, aby prodávající takto vzniklý stav odstranil. Nevyhoví-li prodávající takovému požadavku, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze.

 

13.    Řešení sporů a rozhodné právo


13.1.    Všechny spory mezi stranami vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany řešit především vzájemnou dohodou a bez zbytečných průtahů.

13.2.    Pokud smírné řešení nepovede k vyřešení sporu, bude spor řešen soudní cestou dle českého práva, strany přitom sjednávají místní příslušnost soudu dle sídla prodávajícího.

13.3.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

13.4.    Dojde-li mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz 
Web: www.adr.coi.cz 

 

14.    Závěrečná ustanovení

 

14.1.    V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných společností CZ VEHA - PNEU s.r.o., v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku společnosti CZ VEHA - PNEU s.r.o, je společnost CZ VEHA - PNEU s.r.o oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP ve smyslu § 1752 OZ. Společnost CZ VEHA - PNEU s.r.o na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.czveha.cz vždy v časovém předstihu. Společnost CZ VEHA - PNEU s.r.o je povinna vždy na webové adrese www.czveha.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. 

14.2.    Kupující je oprávněn nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny VOP písemně sdělit společnosti CZ VEHA - PNEU s.r.o svůj nesouhlas se zněním změněných VOP a již uzavřenou kupní smlouvu, jíž by se taková změna dotkla a na níž ani jedna ze stran dosud neplnila, vypovědět bez výpovědní doby. Pokud kupující tohoto svého práva nevyužije, považuje se taková změna za kupujícím odsouhlasenou a je vůči němu účinná dnem účinnosti změny VOP.

14.3.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

14.4.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

14.5.    V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno zdánlivým, nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou a ostatní ustanovení Smlouvy budou posuzovány obdobně § 576 OZ. 

14.6.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

14.7.    Je vyloučeno, aby nad rámec ustanovení Smlouvy či VOP byla mezi prodávajícím a kupujícím zakládána jakákoliv práva a povinnosti z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami, stejně jako z obchodních či jiných zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví prodávajícího či kupujícího. 

14.8.    Je vyloučeno použití směnky k úhradě kupní ceny, ustanovení § 1909 se pro tento smluvní vztah nepoužije. 

14.9.    Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů, ať už se bude jednat o kupujícího či konsignatáře, aplikace ustanovení § 1751 odst. 2 OZ je tímto vyloučena. 

14.10.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 1. 2. 2024
 

Všeobecné obchodní podmínky (starší verze)
Vzorové poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy
Vzorový formulář pro vrácení zboží bez udání důvodu ve 14-ti denní zákonné lhůtě