Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti CZ VEHA  s.r.o., IČ: 255 431 64, se sídlem: Úlehlova 3091/2, Brno, PSČ 628 00

 

1.     Rozsah a platnost obchodních podmínek

 

1.1    Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemné smluvní vztahy při dodávkách pneumatik, duší, límců, disků a dalšího zboží (dále jen „zboží“) ze sortimentu společností CZ VEHA s.r.o. (dále jen „prodávající“) třetím osobám (dále jen „kupující) vznikající na základě uzavřené kupní smlouvy, a to i smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (dále také „Smlouva“).

1.2    Jednotlivá ustanovení uzavřené Smlouvy se použijí na sjednané obchodní případy mezi prodávajícím a kupujícím přednostně před těmito VOP. Uzavřením Smlouvy odkazující na VOP je prodávající i kupující považují za nedílnou součást takové Smlouvy.

1.3    Právní vztahy vznikající ze Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se řídí českým právem.

 

2         Vznik kupní smlouvy

 

2.1    Jednotlivé Kupní smlouvy jsou uzavírány na základě závazných objednávek kupujícího adresovaných prodávajícímu zpravidla telefonicky, prostřednictvím e-mailu či tzv. prostředků komunikace na dálku.

2.2    Kupující v případě použití tzv. prostředků komunikace na dálku uskutečňuje objednávku prostřednictvím objednávkového systému internetového obchodu prodávajícího, přičemž kupující potvrdí obsah nákupního košíku, zejména pak odsouhlasí specifikaci zboží obsaženého v košíku, jeho cenu a počet kusů, dále pak zvolí místo dodání, popř. osobní odběr. Takto uskutečněná objednávka je považována ze strany kupujícího za závaznou.

2.3    Neoznámí-li prodávající kupujícímu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení závazné objednávky prodávajícímu, že ji nepřijímá, mění nebo nemůže splnit, má se za to, že návrh učiněný kupujícím v závazné objednávce byl prodávajícím přijat.

2.4    V případě, že prodávající nebude schopen závaznou objednávku kupujícího zčásti nebo zcela vykrýt, platí, že smlouva je uzavřena v rozsahu části objednávky, u níž došlo ke shodě. To se týká především situací, kdy se objednané zboží již nevyrábí či nedodává nebo je momentálně doprodáno. Prodávající je v těchto případech povinen neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu při vyřízení části objednávky, u níž nedošlo ke shodě.

2.5    Kupující je oprávněn závaznou objednávku přijatou prodávajícím stornovat jen se souhlasem prodávajícího, a to pouze v případě, kdy nedošlo k odeslání objednaného zboží kupujícímu. V opačném případě je kupující povinen prodávajícímu uhradit veškeré náklady mu vzniklé v souvislosti s poskytováním plnění (např. poštovné, balné a náklady na vrácení zboží, pokud je hradil prodávající).

2.6    Ve lhůtě 24 hodin od okamžiku doručení závazné objednávky prodávajícímu je kupující oprávněn oznámit prodávajícímu změnu objednávky, a to zpravidla telefonicky či prostřednictvím e-mailu, což se prodávající zavazuje akceptovat pouze v případě, že do té doby již nevystavil na původně objednané zboží fakturu či nedošlo k odeslání objednaného zboží kupujícímu. Neprovede-li kupující takovou změnu objednávky, je nadále objednávka přijatá prodávajícím dle čl. 2.3 těchto VOP považována smluvními stranami za závaznou, a tedy za platnou kupní smlouvu.

 

3         Práva a povinnosti stran kupní smlouvy

 

3.1   Povinností prodávajícího je dodat objednané zboží řádně (v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě) a včas ve sjednaném místě plnění, povinností kupujícího je objednané zboží řádně převzít, což písemně potvrdí, a včas za něj zaplatit kupní cenu dle předem sjednané podmínky (splatnost, forma úhrady).

 

4         Distribuce zboží a způsoby jeho převzetí

 

4.1    Místem dodání zboží je sídlo nebo provozovna prodávajícího, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.2    Za okamžik dodání zboží kupujícímu se považuje předání zboží prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího nebo okamžik, kdy si kupující převzal zboží v sídle nebo provozovně prodávajícího nebo kdy mu bylo toto převzetí umožněno prodávajícím.

4.3    Kupující je povinen převzít i dílčí dodávky zboží. V případě, že kupující odmítne převzít řádně dodané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady mu vzniklé s daným obchodním případem.

4.4    V případě, že si zboží přebírá přímo kupující v sídle či provozovně prodávajícího či je mu dodáno osobně prodávajícím, potvrzuje kupující jeho převzetí na dodacím listu, který obsahuje mimo jiné identifikační údaje a podpis kupujícího.

4.5    Kupující je povinen zboží prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží dle ust. § 427 odst. 1 a 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ObchZ“), a případně vady zjištěné při vynaložení péče řádného hospodáře oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po takové prohlídce, nejpozději však do 24 hodin, k později zjištěným či oznámeným zjevným vadám nebude přihlíženo.

4.6    V případě doručování zboží prostřednictvím dopravce je kupující povinen před písemným potvrzením převzetí tohoto zboží zkontrolovat údaje uvedené na přepravním či dodacím listu. Pokud tyto nesouhlasí se skutečností, je porušen či jinak znehodnocen originální obal, nesouhlasí počet balíků, zásilka je poškozena atd., je kupující povinen tuto skutečnost uvést na přepravní list dopravce či dodací list a sepsat s dopravcem zápis o škodě, případně převzetí zboží odmítnout jako celek, následně pak ve lhůtě bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího, to však jen v případě, kdy nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího později, než jak je uvedeno v odst. 7.6 VOP.

 

5         Dodací lhůty

 

5.1    Pokud nebylo ve Smlouvě dohodnuto jinak, bude kupujícímu zboží v souladu s přijatou závaznou objednávkou nebo částí takové objednávky, u níž došlo ke shodě dodáno v následujících lhůtách:

a)       zboží, které bude mít prodávající na skladě, dodá zpravidla nejpozději do čtrnácti dnů ode dne přijetí závazné objednávky od prodávajícího,

b)       zboží, které nebude mít prodávající na skladě, bude prodávajícím bez zbytečného odkladu obstaráno. O této skutečnosti vyrozumí prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího, a to s uvedením předpokládaného termínu dodání. V případě, že kupující nevznese písemně námitky proti předpokládanému termínu dodání sdělenému prodávajícím, a to ve lhůtě bez zbytečného odkladu po obdržení vyrozumění, platí, že s takovým termínem dodání souhlasí.

5.2    Prodávající splní dodávku ve sjednaném termínu, odevzdá-li zboží poslední den lhůty kupujícímu nebo prvnímu dopravci k přepravě zboží pro kupujícího.

5.3    Má-li kupující u prodávajícího nevyrovnané splatné finanční závazky (faktury), je prodávající oprávněn pozastavit další dodávky zboží až do úplného vyrovnání závazků kupujícím, a to i v případě již dříve přijatých objednávek. Po tuto dobu není prodávající v prodlení s plněním svých závazků. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny se termín dodání pozastavených dodávek prodlužuje. Ujednání čl. 8 těchto VOP tím není dotčeno.

 

6         Kupní cena

 

6.1    Kupní cena zboží dodávaného prodávajícím kupujícímu v souladu se Smlouvou je stanovena na základě ceníku prodávajícího platného v době objednání zboží, v podrobnostech platí dohoda smluvních stran, přičemž kupující s takto určenou kupní cenou bez výhrad souhlasí.

6.2    V kupní ceně není zahrnuto příslušné DPH, náklady na dopravu a případné další náklady související s daným obchodním případem. Cena za takové položky je stanovena individuálně prodávajícím, případně dohodou smluvní stran.

 

7         Fakturace, platební podmínky a přechod vlastnictví a nebezpečí škody na věci

 

7.1    Při konkrétních nákupech sjednají prodávající s kupujícím zpravidla některý z níže uvedených způsobů placení kupní ceny včetně příslušné DPH, popř. ceny dopravy:

a)       platbu v hotovosti v pokladně prodávajícího,

b)       platbu bankovním převodem na účet prodávajícího na základě faktury vystavené prodávajícím, a to ve lhůtě splatnosti takové faktury,

c)       platbu zálohově předem na základě proforma faktury

d)       platbu dobírkou

Není-li způsob placení mezi stranami sjednán, určí tento způsob prodávající a tento vyznačí na faktuře.

7.2    Pokud je kupní cena hrazena bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, je za provedenou považována teprve úhrada, která je připsána na bankovní účet prodávajícího.

7.3    Faktura či proforma faktura zpravidla obsahuje označení prodávajícího a kupujícího, specifikaci druhu a počtu zboží, datum vystavení faktury, výši kupní ceny, datum splatnosti kupní ceny, výši ceny za dopravu, popřípadě dalších v kupní ceně nezahrnutých položek a podpis osoby oprávněné jednat za prodávajícího.

7.4    Prodávající je oprávněn po kupujícím požadovat uhrazení zálohy z kupní ceny, a to zejména pokud se jedná o nestandardní zboží či zboží upravované dle přání kupujícího, přičemž na tuto zálohu prodávající na základě řádné závazné objednávky vystaví proforma fakturu, jakožto výzva k platbě předem. Po uhrazení proforma faktury je závazná objednávka kupujícího prodávajícím neprodleně vyřizována.

7.5    Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží a úplným zaplacením kupní ceny.

7.6    Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího nebo je mu toto převzetí umožněno prodávajícím. V případě, že je zboží doručováno prostřednictvím dopravce, pak v době, kdy prodávající předá toto zboží prvnímu dopravci.

 

8         Sankce

 

8.1    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu zákonný úrok z prodlení, jehož výše je dle § 369 odst. 1 ObchZ určena předpisy práva občanského.

8.2    V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny nebo její části je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

8.3    V případě, že se kupující dostane do prodlení s úhradou závazků vůči prodávajícímu delšího jak 60 dnů nebo bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo bude kupující v likvidaci, je prodávající oprávněn od Smlouvy odstoupit. Veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu se stávají splatnými ke dni odstoupení od Smlouvy. Prodávající je oprávněn v tomto případě žádat o okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

8.4    Pro případ prodlení kupujícího s převzetím zboží, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu, která mu tím vznikne.

 

9         Vrácení zboží

 

9.1    Kupující je oprávněn vyměnit či vrátit bezvadné zboží v nepoškozeném stavu pouze se souhlasem prodávajícího. Kupující je povinen takové zboží dopravit zpět prodávajícímu na své vlastní náklady.

 

10     Záruky a reklamační řád a následky odstoupení od smlouvy

 

10.1            Prodávající poskytuje záruku za jakost ve lhůtě 24 měsíců, tedy za to, že dodané zboží bude po dobu záruky způsobilé pro použití k obvyklému účelu nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.

10.2            Odpovědnost prodávajícího za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží kupujícím, třetími osobami, kterým kupující umožnil se zbožím nakládat, či vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejichž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Prodávající v žádném případě neodpovídá za škodu způsobenou vadným zbožím na majetku kupujícího či třetí osoby.

10.3            U zboží prodávaného se slevou se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sleva poskytnuta.

10.4            Kupující převzetím zboží stvrzuje, že převzal i technickou dokumentaci k přebíranému zboží, s jejímž obsahem se seznámil. Jednání kupujícího nebo třetí osoby, které umožnil se zbožím nakládat, v rozporu s technickou dokumentací je důvodem k neuznání reklamace.

10.5            Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněny dle odst. 4.5 a čl. 4.6 VOP.
Reklamace skrytých vad musí být kupujícím uplatněny u reklamačního technika prodávajícího v rámci záruční lhůty dle odst. 10.1 VOP, a to neprodleně telefonicky, e-mailem nebo doporučeným dopisem. Reklamační technik sdělí kupujícímu postup pro zahájení reklamace. Takový postup bude obvykle vyžadovat následující kroky:

a)       vyplnění příslušného reklamačního protokolu kupujícím, a to v závislosti na výrobci a typu zboží,

b)       je-li k dispozici, poskytnutí kopie platného velkého technického průkazu vozidla, u něhož bylo zboží použito,

c)       doručení reklamovaného zboží do skladu prodávajícího na náklady kupujícího, pokud však není s reklamačním technikem dohodnuto jinak. V případě, že by doručení reklamovaného zboží do skladu prodávajícího bylo spojeno s neúměrnými náklady, lze vyhotovit pro účely reklamace fotografie vadného zboží a dalších okolností, to však jen dle přesných pokynů reklamačního technika.

10.6            Kupující je povinen v souvislosti s reklamací pravdivě uvést všechny podrobnosti týkající se vady zboží, přičemž nesmí zamlčet žádné relevantní informace ohledně stavu zboží. Reklamace je zahájena ve chvíli, kdy reklamační technik obdrží od kupujícího všechny potřebné doklady k jejímu vyřízení. Vyjádření k reklamaci a informaci o případném přiznání nároku z vad zboží poskytne prodávající kupujícímu nejpozději do 30 dnů od zahájení reklamace.

10.7            Na vyřízení reklamace se v ostatním použijí ustanovení § 439 a násl. ObchZ.

 

11     Odstoupení od smlouvy

 

11.1            Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech, která stanoví zákon v § 344 a násl. ObchZ.

11.2            Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají 5 dnů po dni jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká povinnosti Objednatele nahradit Zhotoviteli vzniklou škodu i smluvní pokutu dle odst. 8.2 VOP.

11.3            Po ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny provést vypořádání svých závazků ve lhůtě 30 dnů od odstoupení od smlouvy, přičemž kupující je povinen vrátit plnění poskytnuté prodávajícím na adresu Ůlehlova 3091/2, 628 00 Brno-Líšeň (dále jen jako „sklad prodávajícího“).

 

12     Závěrečná ustanovení

 

12.1            V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných společností CZ VEHA  s.r.o., v návaznosti na vývoj právního prostředí a s ohledem na obchodní politiku společnosti CZ VEHA  s.r.o., je společnost CZ VEHA  s.r.o. oprávněna provést změny nebo úpravy těchto VOP. Společnost CZ VEHA  s.r.o. na tuto změnu upozorní smluvní partnery v rámci webové prezentace www.czveha.cz vždy v časovém předstihu. Společnost CZ VEHA  s.r.o. je povinna vždy na webové adrese www.czveha.cz oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených VOP. Pokud smluvní partner nejpozději do 10 dnů přede dnem účinnosti změny nebo úpravy VOP písemně nesdělí společnosti CZ VEHA  s.r.o., svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených VOP, považuje se taková změna za druhou smluvní stranou odsouhlasenou a je vůči druhé smluvní straně účinná dnem účinnosti změny VOP.

12.2            V případě, že kterékoli ustanovení těchto VOP nebo kterékoli ustanovení Smluv, jejichž součástí tyto VOP jsou, bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení VOP ve Smlouvách, jejichž součástí tyto VOP jsou.

12.3            Není-li v konkrétní Smlouvě stanoveno jinak, považuje se v případě nedoručení písemnosti či odmítnutí přijetí písemnosti písemnost za doručenou 3. dnem od odeslání, a to při doručování prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýra i osobně. Při doručování elektronickou poštou se písemnost považuje za doručenou jejím odesláním na e-mailovou adresu. Elektronickou poštou je oprávněna doručovat pouze společnost CZ VEHA  s.r.o. Písemnosti se zasílají na adresy uvedené v konkrétních smlouvách, případně na jiné adresy sdělené druhé smluvní straně.

12.4            Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č. 216/1994 Sb. v platném znění dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé ze Smlouvy, která se řídí těmito VOP, anebo v souvislosti s ní budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc. Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie"), aby vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho, aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem, kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se, že RŘ bude provedeno za cenu, která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby. U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu. Takto je zpoplatněn i nárok uplatněný jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině, písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí, že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti. Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie, cena RŘ je nákladem řízení, může jim být doručováno na adresy uvedené v dokumentu obsahujícím rozhodčí smlouvu a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování; uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

12.5            Tyto VOP se použijí přednostně před smluvními podmínkami smluvních partnerů, ať už se bude jednat o kupujícího či konsignatáře.

 

 

 

Tyto VOP nabyly platnosti a účinnosti dnem 12.3.2012